Blank 2f561b02a49376e3679acd5975e3790abdff09ecbadfa1e1858c7ba26e3ffcef 手机APP Home top app pic b06717d5d15ad9ee00f7a974f0507d02c7c245bbe90028a7535cc90cc9166d02 Blank 2f561b02a49376e3679acd5975e3790abdff09ecbadfa1e1858c7ba26e3ffcef 微信公众号 Home top wx pic efa25901b422927cbe6d210d5c4fe2726135bb2efdee928dfadeea109434178d Blank 2f561b02a49376e3679acd5975e3790abdff09ecbadfa1e1858c7ba26e3ffcef 付款码 Home pay aca9e935b681be88d94978a8689bc74576fbde0672bf3a969d0241767a63a204 Blank 2f561b02a49376e3679acd5975e3790abdff09ecbadfa1e1858c7ba26e3ffcef联系平台:400-9938-200
Logo b 7dc7909fd0c649f0c33ead53590ba017abe9398b2493a0a86bff0fdbd0093c5e
F881ec36de2391d4d4ac27a438a9e796b19f2797
v9
刘飞(0121833)
0年工作经验  男
金牌
贵州 贵阳
安装专业
保证金:¥ 5000
Vip jp mini fd0d5d7f1515d64941aef7b22d92c2b1cea51aaafbd1edccfd8403b60712597c
                    客服电话:4009938200                  QQ客服:3214423261
完成项目数据
共完成: 12 个 总规模: 89500 平方米
总用时: 27 天 总收入: ¥ 40300 元
算客能力展示
好评率: 100% 信誉分: 95(良好)
纠纷: 0 个 成果按时交付率: 100%
项目专业:
给水排水×3
电气消防×3
暖通燃气×2
其他×1

算客介绍

有专业安装团队

算客认证

手机号 身份证 专业水平证书
Rec c0b611a1686e7f9102e28eca00ff1730bba7a38253c90c542647d9a467b3e11e
暂未录入工作经历

建设单位名称:

单位性质: 项目地区:贵州 贵阳

专业:其他 类型: 项目周期:

提示关闭
我们的产品需要安装flashplayer 10或更高版本
点击此处 免费下载

感谢您的参与,高质量的反馈或建议,一经采纳,将给您增加200经验值