Blank 2f561b02a49376e3679acd5975e3790abdff09ecbadfa1e1858c7ba26e3ffcef 手机APP Home top app pic b06717d5d15ad9ee00f7a974f0507d02c7c245bbe90028a7535cc90cc9166d02 Blank 2f561b02a49376e3679acd5975e3790abdff09ecbadfa1e1858c7ba26e3ffcef 微信公众号 Home top wx pic efa25901b422927cbe6d210d5c4fe2726135bb2efdee928dfadeea109434178d Blank 2f561b02a49376e3679acd5975e3790abdff09ecbadfa1e1858c7ba26e3ffcef 付款码 Home pay aca9e935b681be88d94978a8689bc74576fbde0672bf3a969d0241767a63a204 Blank 2f561b02a49376e3679acd5975e3790abdff09ecbadfa1e1858c7ba26e3ffcef联系平台:400-9938-200
Logo b 815a8e575d067731d09768d8a1f5c9642e74c4af1789b441139d00e2ca306c7d
Avatar b049fdf65622eaacddd537e45072b28b413672c09b466573427358fb8967a038
v0
赵工(0010684)
0年工作经验  男
金牌会员
湖北 黄石
土建专业
金牌会员 683e7c6ce4483a4014504c4c845098b781b54239388639dd87b688571a9ac502
                    客服电话:4009938200                  QQ客服:3214423261
完成项目数据
共完成: 2 个 总规模: 0 平方米
总用时: 4 天 总收入: ¥ 2150 元
算客能力展示
好评率: 暂无 信誉分: 80(正常)
纠纷: 0 个 成果按时交付率:

已完成的项目

算客介绍

十五年从业经验

算客认证

手机号 身份证 专业水平证书
Rec c0b611a1686e7f9102e28eca00ff1730bba7a38253c90c542647d9a467b3e11e
暂未录入工作经历
Rec c0b611a1686e7f9102e28eca00ff1730bba7a38253c90c542647d9a467b3e11e
暂未录入线下项目经验
提示关闭
我们的产品需要安装flashplayer 10或更高版本
点击此处 免费下载

感谢您的参与,高质量的反馈或建议,一经采纳,将给您增加200经验值